slide2slide2
Plávanie pre deti

Chorvátsky Grob – Čierna voda

slide1slide1
Plávanie pre deti

Chorvátsky Grob – Čierna voda

slider3slider3
Plávanie pre deti

Chorvátsky Grob – Čierna voda

Prejsť na navigáciu

Ochrana osobných údajov

Zásady spracúvania osobných údajov pre obchodné aktivity

Vážení zákazníci,

v tomto informačnom memorande Vám chceme poskytnúť podrobné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov.

Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sme pripravili vo forme otázok, aby toto informačné memorandum bolo čo najviac prehľadné a praktické z hľadiska vyhľadávania informácií. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k Vami poskytnutému súhlasu, zavolajte na našu linku: 0940396060 Alebo pošlite email na : info@plavanierybicky.sk

Obsah

1.    Kto je správca Vašich osobných údajov?

2.    Aké Vaše osobné údaje spracúvame?

3.    Z akých zdrojov osobné údaje pochádzajú?

4.    Na aké účely ste poskytli svoj súhlas?

5.    Dochádza počas spracúvania údajov k profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu?

6.    Ako dlho budeme spracúvať Vaše osobné údaje?

7.    Kto môže mať prístup k Vašim osobným údajom?

8.    Aké sú Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?

9.    Ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov?

 

1. Kto je správca Vašich osobných údajov?

Správca osobných údajov je spoločnosť, ktorá určuje účel a prostriedky spracovávania osobných údajov. Správca Vašich osobných údajov je spoločnosť Markaf s.r.o., Rubínová 2161/4, 900 25 Chorvátsky Grob, IČO: 50436015, DIČ: 2120321731, Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo 112996/B.

2. Aké Vaše osobné údaje spracúvame?

Spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov:

■ Základné identifikačne údaje – meno, priezvisko a titul rodiča, resp. rodičov, meno a priezvisko dieťaťa/detí, dátum narodenia, adresa bydliska.

■ Kontaktné údaje – telefónne číslo, e-mailová adresa.

■ Informácie o využití služieb – aké služby ste u nás mali v minulosti. Na základe týchto údajov vám vieme odporúčať vhodné služby.

■ Informácie zo záznamov telefonických hovorov alebo iných interakcií s Vami, napríklad pomocou e-mailu, chatu, SMS správ.

■ Fotografie dieťaťa/deti a rodiča počas plaveckého kurzu. Videozáznam dieťaťa a detí počas plaveckého kurzu.

3. Z akých zdrojov osobné údaje pochádzajú?

Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode získavame priamo od vás. Tieto osobné údaje uvádzate v elektronickej prihláške a/alebo záväznej prihláške na kurz plávania, prípadne ste ich uviedli v ďalších dokumentoch.

Fotografie (prípadne videozáznamy) Vás a Vášho dieťaťa vznikajú v priebehu kurzu plávania a ste na to vopred upozornení.

4. Na aké účely ste poskytli svoj súhlas?

Súhlas ste poskytli na nasledujúce účely:

registrácia do plaveckých kurzov

Spracúvanie vykonávame za účelom registrácie dieťaťa/detí do plaveckého kurzu, elektronicky prostredníctvom online prihlášky a to najmä na zaevidovanie Vami vyplnenej online prihlášky na kurz plávania, na účely evidencie platby kurzovného, na účely identifikácie platby kurzovného.

marketing

Ponuka produktov a služieb. Ponuky vám na základe Vášho súhlasu môžeme poskytovať elektronickou formou, najmä formou e-mailových správ alebo správ posielaných na mobilné zariadenia cez telefónne číslo.

Prieskum spokojnosti zákazníkov s využívanými produktmi a službami.

Zhotovovanie, uchovávanie a použitie obrazových záznamov (prípadne videozáznam) dieťaťa ako aj osoby, ktorá ho na lekciách sprevádza slúži k nasledovným účelom: publikovanie na internetových stránkach spoločnosti (web, facebook, ...), publikovanie na tlačených marketingových materiáloch /ako plagáty, letáky, inzercia v novinách, atď./.

fakturácia a účtovníctvo

Vaše osobné údaje spracúvame na základe zákona o účtovníctve.

poskytovanie ďalších služieb predaja

Spracúvanie vykonávame za účelom predaja tovaru, možného vrátenia tovaru, prípadne reklamácie služby a tovaru.

Súhlas poskytnutý na vyššie spomenuté účely je dobrovoľný. Je však nevyhnutný na to, aby sme mohli sprocesovať Vašu registráciu, zasielanie individuálnych ponúk služieb (kurzov) a v neposlednom rade fakturáciu.

5. Dochádza počas spracúvania údajov k profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu?

Naša spoločnosť pre spracúvanie nevyužíva žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania a profilovania.

6. Ako dlho budeme spracúvať Vaše osobné údaje?

Súhlas ste udelili spoločnosti na obdobie trvania zmluvného vzťahu a na nasledujúcich 10 rokov od ukončenia takéhoto zmluvného vzťahu alebo do momentu, keď̌ Váš súhlas odvoláte.

Ak nie ste, ani sa nestanete klientom spoločnosti, Váš súhlas bude v platnosti 10 rokov od udelenia alebo do momentu, keď̌ ho odvoláte.

Po uplynutí príslušného času budú Vaše osobné údaje vymazané, ale iba v rozsahu a na účely, pre ktoré podľa právnych predpisov nie je potrebný súhlas.

7. Kto môže mať prístup k Vašim osobným údajom?

Na spracúvanie údajov na vyššie spomenuté účely môžu mať k Vašim údajom prístup aj ďalšie subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje ako tzv. sprostredkovatelia, ktorých úlohou je poskytovať služby spoločnosti. Napríklad to môžu byť externé spoločnosti, ktoré spravujú naše systémy alebo iné služby zabezpečujúce riadny chod spoločnosti, účtovnícka spoločnosť. S uvedenými sprostredkovateľmi máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov, na základe čoho sú tiež povinní dodržiavať striktné pravidlá ochrany osobných údajov. Osobné údaje nebudú prenášané do tretej krajiny (tzn. mimo priestor EU).

8. Aké sú Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre spoločnosti v Slovenskej republike dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:

Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov

Informácie zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje správcu, jeho zástupcu a prípadne aj zodpovednej osoby, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcu alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, obdobie uchovávania osobných údajov, oprávnených správcov, zoznam Vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o Vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

Právo na opravu

Spracúvame Vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje? Zmenili ste, napríklad, adresu bydliska? Prosím, informujte nás o tom a my osobné údaje opravíme.

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na Váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože aj spoločnosť Markaf s.r.o. má povinnosť alebo oprávnený záujem ponechať si osobné údaje.

Právo na obmedzenie spracovania

Ak si želáte, aby sa Vaše osobné údaje spracúvali výhradne na najnutnejšie zákonné účely alebo si želáte osobné údaje blokovať̌.

Právo na prenositeľnosť̌ údajov

Ak si želáte, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inej spoločnosti, odovzdáme Vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte Vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky.

Právo uplatniť námietku 

Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu.

Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov

S Vaším podnetom alebo sťažnostnou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Kde môžete práva uplatniť a sú tieto práva spoplatnené?

Jednotlivé práva môžete uplatniť v spoločnosti, a to telefonicky na linke: 0940396060 poslaním e-mailu na adresu: info@plavanierybicky.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla spoločnosti na adresu: Rubínová 2161/4, 900 25 Chorvátsky Grob

Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré uplatníte, poskytujeme bezplatne.

Za aký čas môžete očakávať odpoveď od spoločnosti?

Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach Vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť na dva mesiace. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, Vás budeme informovať.

9. Ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená, že ho môžete kedykoľvek odvolať. Nechcete ďalej dostávať ponuky produktov a služieb? Je nám to ľúto, ale Vaše rozhodnutie úplne rešpektujeme.

Čo má odvolanie súhlasu obsahovať?

■ Kto odvolanie podáva. Uveďte, prosím, Vaše meno a priezvisko, adresu bydliska, meno a priezvisko dieťa/detí, dátum jeho/ich narodenia, aby sme Vás vedeli identifikovať.

■Komu odvolanie podávate.

■ Informáciu, že si neželáte, aby sme spracúvali Vaše osobné údaje. Ak by ste chceli dostávať̌ iba vybrané ponuky, uveďte, prosím, o aké ponuky ide, aby sme vám mohli vyhovieť̌.

■ Váš vlastnoručný podpis.

Akým spôsobom môžem odvolanie poslať?

■ Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov je možné poslať v písomnej podobe, a to preto, aby sme mali o Vašom odvolaní riadny záznam. Odvolanie nezabudnite podpísať.

■Písomným vyhlásením poslaným na adresu do sídla spoločnosti.


Facebook Kontakt Cenník Kurzy

Nájdete nás

Kontakty

Addresa: Rubínova 4,
900 25 Chorvátsky Grob (miestna časť Čierna voda)
Tel: +421 940 396 060
Email: info@plavanierybicky.sk